Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Most recent articles

Neitins Symen Jansma

Neitins Symen Jansma Op woansdei 24 jannewaris krigen wy in tryst berjocht dat ús mei-bestjoerslid Symen...

sealkeatsen 26 nov 2017

Op snein 26 november hawwe we us earste sealkeatstraining hant, olv us neie keatstrainer Lennard Terpstra....

Neie trainer!

Wy binne tige bliid dat wy een neie keatstrainer foar it folgende seizoen hawwe, te witten earste klas...

loting Pearke keatspartij 17 september

1                                                                            2...

Wylde Walden partij 26 aug

Op sneon 26 aug ward de WW partij yn Lippenhuzen ferkeatst. Fanut Heaks en Krekt stoene Paulina, Margriet en...