Pages Menu
Facebook
Categories Menu

14 sept keatspartij yn Dussen

op sneon 14 september wie de befaamde reach partij yn Dussen, partij wer Belgen, hollanders en Friezen op ta kamen. Moarns om 11.00 los, dus moarns betiid ût de veren.

Mar mei prachtig waer en een moaie keatserij koe de dei net lang genoch duorje. Om sawat 19.00 wurden de prachtige prizen utrikt, en sawol de krans as de keningspriis yn e B klasse gong mei nei Ketlik.

Hiele dei under de pannen, mar skitterende dei hant!