Pages Menu
Facebook
Categories Menu

14 sept keatspartij yn Dussen

op sneon 14 september wie de befaamde reach partij yn Dussen, partij wer Belgen, hollanders en Friezen op ta kamen. Moarns om 11.00 los, dus moarns betiid ût de veren....

Read More

Symen Jansma pearke keatspartij

Op sneon 7 september ward us tredde ledenpartij ferkeatst, traditiegetrouw de pearke keatspartij. Dizze partij is sinds forig jier omdoopt ta de Symen Jansma pearke...

Read More

TDF partij Lippenhuzen

op sneon 31 augustus keatsten we yn e bakoven (28 graden en folop sinne) fan Lippenhuzen de tusekn de flatsen partij. By de froulju 4 petoer, yn e B klasse 12 petoer en...

Read More

Ledenpartij Jobbegea 25 aug

Op snein 25 aug wie der een ledenpartij foar jeugd en pearke keatspartij foar senioren wer wy ek oan mei mochten dwaan. Luca pakte wer de krans bij de jeugd, wat een...

Read More

24 augustus Heerenveen

Op sneon 24 aug wie der een iepen ledenpartij yn Hearrenfean mei Vince, Rik en Luca op e list yn e B klasse. Luca liet sjen mei te kinne yn dizze senioren B klasse,...

Read More