Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Balk fekansjepartij 4 aug

op moandei 4 augustus stoen de fekansjepartij yn Balk op it programma. Us ferieniging rukte manmachtich ut, met 6 man sterk. Dorien pakt de earste priis yn e...

Read More

keatspartij 1 aug Goutum

Op sneon 1 aug stoen der een keatspartij yn Goutum op it programma, Jesper (twadde priis offalronde) en Rik (tredde priis offalronde) pakten beide een priis. Anna Siet...

Read More

Kroechpartij 25 juli Jobbegea

op sneon 25 juli wurde de kroechpartij yn Jobbegea ferkeatst. Fan us ferieniging stiene Rik, Anna Siet en Jesper op e list. Rik foel wer yn e prizen, en pakte de twadde...

Read More

Ledenpartij 8 juli

op woansdei te jun 8 juli hawwe we us earste ledenpartij ferkeatst. It wie wat een aparte partij omdat ien petoer utfoel oan it begjin fan de twadde omloop. Uteinlik...

Read More

ALV 11 juni 2020

Op toansdei 11 juni hiene we us jierlijkse ALV, wederom wat letter as gebrukelijk fanwege it corona virus. Dizze kear op een speciale lokaasje, nl. de Thomastsjerke yn...

Read More