Pages Menu
Facebook
Categories Menu

earste ledenpartij Heaks & Krekt

op snein 26 maie wurde ek us earste ledenpartij ferkeatst, sponsor fan dizze partij wie Coop Brouwer, der wiene dan ek moaie boadskip pakketten te winnen.

Earste priis wie foar Klaas Gerbrandy, Rik Hoekstra en Danielle Bax, twadde priis foar it ‘veteranen’ petoer mei Ane Zijlstra, Harm Wierda en Jan Hof.

earste en twadde priis winnaars