Pages Menu
Facebook
Categories Menu

ReuzeNpartij op 15 juli yn Akkrum

Op snein 15 juli setten wy mei 10 man of nei de reuzeNpartij yn Akkrum, en it wie der wer prachtich waer.

Bij de jeugd 4 bern op e list, en priiskeatser Luca pakte dizze kear de twadde priis! de oare bern hawwe noflik keatst mar krekt net een priis.

Bij de heren hiene we 2 petoer op e list, en it petoer fan lammert, Vince en Arie pakte aardich wat earsten mar uteinliks gjin priis.

Ane, Gerrit en Bennie wunen 3 partijen mar obv tsjinearsten (poulekeatsen) gjin krans mar een twadde priis.