Pages Menu
Facebook
Categories Menu

traing 9 sept Tjisse Steenstra & Bouwe de Boer

Op woandei 9 september een hichtepunt foar us ferieniging! De beste keatser fan de ofrune jierren Tjisse Steenstra & syn ald trainer Bouwe de Boer kamen by us training jaan.

we hawwe der een soad fan opstutsen en nei ofrin hawwe we de mannen een leuke attentie joent, en de ofspraak makke dit folgend jier nochris te dwaan!